Contoh RPH ( Kegunaan Pokok Pisang)


RANCANGAN  PENGAJARAN  HARIAN

Tarikh                                      :           29.10.2011
Hari                                         ;           Jumaat
Waktu                                      :           11.00 – 11.30 pagi
Masa                                       :           30 minit
Mata Pelajaran                        :           Bahasa  Malaysia
Tahun                                      :           1 Maju
Bilangan murid                        :           20  orang
Unit Pembelajaran                  :           22
Tema                                       :           Mari Bertani
Tajuk                                       :           Kegunaan Pokok Pisang
Standard Pembelajaran          :           1.3.2 (mendengar, memahami dan memberikan     
                                                            respons dengan betul secara lisan terhadap
                                                            pelbagai soalan bertumpu)
Objektif Hasil Pembelajaran   :           Di akhir pembelajaran, murid dapat:
Kognitif            : Menamakan sekurang-
                         kurangnya   dua kegunaan
                         pokok pisang.       
                                                            Psikomotor     :  Menceritakan kegunaan pokok                                                                                             pisang.
                                                            Afektif             :  Menghargai dan bersyukur
                                                                                      akan kurniaan Allah swt kepada
                                                                                      kita.
Elemen Merentas kurikulum :            Nilai murni :
                                                            bekerjasama, prihatin, rajin, bersyukur
                                                            EMK           : TMK  : keusahawanan, ICT
Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT )
Kemahiran Berfikir                  :           Menghubungkait,  menjana idea
Belajar Cara Belajar               :           Mendengar dengan berkesan, bacaan imbasan,
                                                           mengitlak, mengingat.
Kecerdasan Pelbagai              ;           Interpersonal, intrapersonal, verbal-linguistik
Pengetahuan Sedia Ada         :           Murid  pernah melihat tumbuh- tumbuhan dan
                                                            buah-buahan samada di rumah atau pun
                                                            melalui media massa dan pembacaan.
Bahan Bantu Mengajar         :            slaid power point, projektor, lembaran kerja,pen

Langkah/Masa

Isi Kandungan
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

ALATAN, BBM DAN CATATAN
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(4 minit )
Teka-teki
1.Guru membacakan beberapa  soalan    teka-teki.

2. Guru mengarahkan murid  meneka teka-teki yang dikemukakan.

3. Berdasarkan jawapan murid guru menjelaskan tajuk pelajaran yang akan diajar pada hari itu.


1.Murid  mendengar teka-teki yang dibacakan oleh guru.

2. Murid meneka berpandukan teka-teki yang dibacakan oleh guru.


3. Murid mendengar penerangan guru tentang tajuk yang diajar.

KB-Menghubungkait,
        mentafsir

BCB: Mendengar  dengan berkesan


Langkah 1
( 2 minit)


Tayangan slaid power point yang berkaitan dengan pokok pisang

1.Bersoaljawab dengan murid tentang pengetahuan murid berkaitan pokok pisang.

2.Guru meminta  murid melihat paparan power point dan menelitinya.

3. Guru meminta murid mengenal pasti  bahagian-bahagian yang terdapat pada pokok pisang seperti pada gambar yang ditunjukkan.


1.Murid memberi respon terhadap soalan guru.
2.Murid melihat gambar pokok pisang melalui  tayangan power point dengan teliti.

3. Murid mengenalpasti bahagian-bahagian pada pokok pisang dengan teliti.KB : Menghubungkait,
 mengecam

BCB :
 i)mendengar
   dengan berkesan

  EMK:    
kreatif dan inovatif

Nilai : Menghargai    tumbuh-tumbuhan  dan bersyukur dengan kurniaan Tuhan.Langkah 2
(6  minit)

Membaca Teks
Kegunaan Pokok Pisang


1.Guru mengarahkan murid membaca teks tersebut secara kelas, kumpulan dan individu dengan kuat  dan mengikut intonasi  serta gaya yang betul.

2. Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan teks tersebut.

Contoh soalan:
[Apakah kegunaan daun pisang?


[Namakan 2 kegunaan buah pisang.

          


[Selain daripada boleh dibuat  ulam, jantung pisang boleh dibuat apa?

3.   Guru memberi penerangan lanjut tentang kegunaan pokok  pisang

1.Murid membaca teks secara kelas, kumpulan dan individu dengan kuat dan mengikut intonasi serta gaya yang betul.

2.Murid  menjawab soalan guru.
Contoh jawapan :
[Daun pisang boleh dibuat pembungkus nasi lemak dan kuih.

[2 jenis kegunaan buah pisang:
XBoleh makan mentah
XBoleh dibuat kek

[Jantung pisang boleh dibuat gulai atau kerabu3 . Murid mendengar dengan teliti penjelasan dan penerangan guru.


KB : Menghubungkait,
mengelaskan

BCB :
 i)Bacaan   
    Mekanis

ii) Mendengar dengan  berkesan

KP :  Interpersonal
         Naturalis

EMK : keusahawanan,
Kreatif dan inovatif

Nilai : Menghargai dan   bersyukur


Langkah 3
(7minit)

Kerja kumpulan


1.Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.

2.Murid diminta menjawab soalan secara berkumpulan


3.Pembentangan jawapan setiap kumpulan


1.Murid duduk di dalam kumpulan masing-masing


2.Murid berbincang dan cuba menjawab soalan yang dikemukakan.

3.Mendengar dengan teliti

EMK :
Kreatif dan Inovatif
Keusahawanan


Langkah 4
(5 minit)

Kuiz

1.Guru membacakan  soalan di papan slaid  dan meminta murid untuk menjawab.

2. Murid yang dapat menjawab dengan tepat diberi cenderahati sebagai penghargaan

1.Murid mendengar soalan yang dibaca oleh guru.2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan cara menaip jawapan pada papan kekunci komputer.EMK:
TMK (Teknologi Maklumat & Komunikasi)

BBM :


Langkah 5
(4 minit )Lembaran kerja

XPengayaan
Xpemulihan


1.Guru terlebih dahulu menanyakan kepada murid  sekiranya mereka masih tidak memahami tajuk pengajaran pada hari tersebut.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. Murid yang berjaya menjawab dengan cepat akan diberi latihan pengayaan manakala murid lemah akan diberikan latihan pemulihan.

3. Guru membimbing murid lemah.

1.Murid menjawab soalan guru.
2. Murid menjawab soalan yang diberikan dengan tekun.
3. Murid mendengar penerangan dan bimbingan guru.


KB : Menjana idea,menghubung
kait

BCB : Mendengar dengan berkesan

Nilai : Rajin

v  Pengayaan
v  Pemulihan


Penutup
(2 minit)Peneguh
An

1.Bersoaljawab tentang kegunaan pokok pisang.

2.Memberikan peneguhan dan menerapkan nilai murni.

1.Murid menjawab soalan guru.


2.Murid mendengar dengar  teliti.

BCB : mendengar dengan berkesan.

Nilai murni:
Bersyukur

No comments:

Post a Comment